Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.09 21:55 - Наложителни промени в Конституцията...!!!
Автор: rumen221 Категория: Политика   
Прочетен: 289 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 01.10 18:08


  Анализ на "Булгстратфорт"
.
За промените в Конституцията.
.
В преамбюла след думата "правова" се добавя "солидарна".
(Съгласно Чл.1 от всеобща декларация за правата на човека; Пенсионната и здравната системи са солидарни...)
.
Чл. 1 (4) Гражданите могат да заемат изборни длъжности до два мандата.
(5).  Мандата на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен с референдум, в които участниците са над половината от участниците в избора за тази длъжност и в референдума над половината участници гласуват за прекратяване на мандата.

(6).  Всеки български гражданин има право на индивидуална конституционна жалба, а всяко физическо или юридическо данъчно лице, има право да отправя петиция до парламента.
(по конституция Управлението е пряко, от Суверена и след това представително, но сега прякото управление е само в деня на избори, след което следва четири годишна избрана диктатура, без Суверена да може да отзове избранниците си. Възможността за отзоваване следва да се разпростира върху всички изборни длъжности.)
.
Чл. 6 (3) Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на държавно осигуряване от бюджета в случай на безработица, трудова злополука, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.

(Така се фиксират сферите на задължителното социално осигуряване, които не може да се смесват с пенсионното и здравното взаимоосигуряване между гражданите.)
.
Чл. 7.
т.1 Всеки гражданин има право:
а)  да бъде изслушван преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него.
б) на достъп до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
в) администрацията е длъжна да мотивира своите решения.
т.2. виновните длъжностни лица:

а) носят лична материална отговорност за причинените щети.
б) реда за овъзмездяване на държавния бюджет от виновните длъжностни лица се определя със закон.
(сегашната безотговорност на държавните служители рязко влошанва стимулите им за работа, извор е на корупция и е тегоба за гражданите)
.
Чл. 14 (След думата "семейството") се добавя: "семейното жилище"
(Семейството и устойчивото възпроизводство на нацията е невъзможна да съществува без семейно жилище)
.
Чл.  29 (3) Пълнолетен гражданин изпълняващ гражданските си задължения, не може да бъде оставян с месечни доходи под социалният минимум уставновен със закона за държавния бюджет.

(Това е пряк изръз на единството между граждански права и задължения. Ползването само на права е противоконституционна превилегие, а изпълнението замо на граждански задължение е противоконституционно робство)
.
Чл. 33 (3) Единственото жилище на семейството не подлежи на съдебно изпълнение.
(Тази алинея е уточнение на нормата на Чл. 14, основните човешки права и гарантира националната сигурност.)
.
Чл. 48 (6) Гражданина има право на минимално месечно възнаграждение обвързано с квалификация и образование
, което да осигури на него и неговото семейство достойно обществено съществувание и съответстващо на образованието, квалификацията  и натрупаният опит.
1.  за образователно-квалификационна степен "професия" месечното възнаграждение, след данъчно и осигурително облагане, е не по-ниско от обществения минимум за предходната данъчна година.
2.  за образователни степени, специалист със средно специално образование (технологичен колеж), бакалавър, магистър и доктор, работещи по специалността си, не може да са по-ниски от два, три, четири и пет обществени минимума за предходната данъчна година.
3.  общественият минимум е необлагаем и несеквестируем доход.
(7).  Когато държавата не може да осигури упражняването на труд на гражданин, според образованието и квалификацията му, тя го компенсира с минималното възнаграждение за съответното образование и квалификация.

(Режима на инвестицийте на гражданите в образование и квалификация не може да се различават от инвестициите на гражданите в средства за производство. И в двата случая следва да има законова норма за възвръщане на инвестицийте и законна печалба. Разграничаването на инвестицийте по имуществено състояние е противоконституционна дискриминация.)

.
Чл. 51 (4)
Обществото признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот. Пенсионната система осигурява заместващ доход от труд при възраст с 12 г. по-ниска от средната продължителност на живот, съответства на личният принос и е двустълбова.
1.  първият стълб е солидарен взаимноосигурителен върху всички доходи от труд и доходоносна собственост на гражданите, независимо от размера им.
2.  вторият стълб е доброволен и личен.
3.  когато сбора от двата дохода е по-малък от социалният минимум и гражданина не притежава доходоносна собственост или доходността от такава не допълва пенсията му до социалният минимум, разликата се доплаща от държавният бюджет, чрез системата за социално подпомагане.

4. пенсионната система се урежда в отделен закон.
(Така се установяват минималните обществени права на гражданите при навършване на възраст и минимален личен принос в пенсионното взъимноосигуряване, уточнява се възрастта и начина на пенсиониране, солидарността между гражданите, възможността за лично пенсионно доосигуряване и задълженията на държавата, при фактическа невъзможвост гражданина сам да си осигури заместващ доход не по-нисък от социалният минимум.)
.
Чл. 52 (2)
т.1  държавният бюджет финансира достъпността, чрез национална здравна карта, общозадължителни здравни дейности, ваксинации и безплатна бърза и неотложна медицинска помощ за гражданите във всички общини.
т.2.  национална здравна взаимноосигурителна каса управлява взаимноосигурителните здравни вноски на гражданите, които служат за заплащане на прегледите, лечението и лекарствата на нуждаещите се граждани, чрез лични здравни карти, които съдържат и здравният статус на гражданите.
т.3  При трайна неработоспособност гражданите се подпомагат от държавният бюджет, чрез системата за социално подпомагане в размер
които осигурява тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на обществото.
(С тези точки се разграничават правата и задълженията на гражданите и държавата.)
.
Чл.53  (1) /изречение второ/ Образованието се дели на предучилищно, начално, основно, средно и висше.

(2)...
т.1 предучилищното образование обхваща гражданите от 3 до 6 годишна възраст.
т.2 началното образование се получава от 7 до 14 годишна възраст
т.3 основното от 14 до 16 годишна възраст или до завършването му. Когато гражданите не желаят по-високо образование, по време на основното образование им се дава възможност да придобият професия.
т.4 средното образование е слято с основното; когато е общообразователно се получава до 18 годишна възраст и се защитава с матура, а когато е техническо (технологичен колеж) до 20 годишна възраст и се защитава с дипломна работа.
т.5 гражданите могат да се обучават във висше образование след положена успешна матура в средното образование.
(Образованието е полезно за гражданина и обществото, само ако при завършване на задължителната степен е придобита и професия, гарантираща правото на гражданина на труд)
.
Чл. 58 (3) Гражданските права и задължения са обвързани.
1. всеки човек има задължения към обществото, в което единствено е възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.
2. никой не може да ползва граждански права, ако не е изпълнил гражданските си задължения, 
за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.
(Аргумент е Чл. 29 от Всеобща декларациа за правата на човека. Единството и обвързаността на гражданските права и задължеиния, създава устойчивост на гражданските взаимоотношения и е основа на обществениат морал.)
.
Чл. 62 (2). Министър председателя, министрите председателя на висшия административен съд, председателя на висшия административен съд и главният прокурор са длъжни да се явяват на парламентарен контрол и отговарят на зададените им въпроси. При три неявявания на парламентарен контрол и искане на 1/4 от народните представители, в следващото заседание се провежда парламентарна дискусия и неявилият се, се отстранява от заеманата длъжност.
(Така Парламента става реален контрольор на останалите две власти)
.

Чл.66 /става алинея (1)/
(2). Законността на изборите обявени от избирателните секции може да се обжалват пред районните съдилища. Решенията им се вземат след повторно преброянане на гласовете от вещи лица и са окончателни.
(3) Резултатите от на общинските изборни комисии може да се обжалват пред областните съдилища. Решенията им се вземат след повторно преброянане на не по-малко от половината от гласовете от вещи лица и са окончателни.
(Така ще има реален съдебен контрол на изборите на всички нива и пълна увереност в тяхната законност и честност) .
Чл.68. (1)  /След изречение първо/ След избирането им и преди полагането на клетва, избраните народни представители освобождават заеманите от тях стопански, финансови и партийни длъжности с изключение на обществените изпълнявани безвъзмездно.
(Така се осигурява истинска независимост на съвестта на народните представители. Отделянето от партийно строителство и ръководство ще им даде възможност да се съсредоточат върху изпълнението на програмата приета от Парламента при полагането клетвата на Правителството)
.
Чл.72 (1) т.5 При отзоваване с референдум.
.
Чл. 80 (2) Когато длъжностни лица или граждани, след две парламентарни покани не се явят, след писменно искане от Председателя на Парламента, се довеждат принудително от органите на МВР.
.
Чл. 84 т.6 /Започва с текста/
"Приема програмата на правителството за управление;"
.
Чл. 106 (1) Министерският съвет съставя държавния бюджет в съответствие с програмата си за управление, с преходен остатък. Разходи извън планираните в бюджета се правят след решение на Парламента, прието с поименно гласуване и мнозинство две трети от присъстващите народни представители.

(2) /Сегашният текст на Чл.106/
(3) Когато дискусиите по предложеният от правителството годишен бюджет се установи, че той не съответства на програмата му за управление, независимо от причините за това, то подава оставка само или по искане на повече от една трета от народните представители.
.
Чл. 108 (4) Заседанията на Министерския съвет са присъствени, а решенията се приемат с поименно гласуване.
.
Чл. 111 (1) т.4 При условията на Чл.1 (5).
.

Чл.117 (4) Парламента упражнява парламентарен контрал на дейността на председателите на върховният административен и върховният касационен съд.
(В изпълнение на контрола между властите и водещата рола на парламента)
.
 Чл. 126 (3) Главният Прокурор се назначава, освобождава и дейността му се контролира пряко от Президента. Парламента осъществява парламентарен контрол на дейността на главния прокурор.
(Така прокуратурата ще бъде равно отдалечена от ТРИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ВЛАСТТА и ще е Агенция извън съдебната система, за разлика от следствието и като страна ще се изравни в съдебен процес с Адвокатите...! Парламента запазва общият контрол над дейността на прокуратурата.)
.
Чл.143 (1) След думите "областин управител" се допълва: и "областен съвет, подпомагани", като се допълва и с текста "Областта има собствен бюджет и собственост, които управлява в интерес на териториалната общност."
(4) Областният съвет координира местното самоуправление, състои се от кметовете на общини и се ръководи от председател и заместник председатели, избрани с обикновенно мнозинство, от състава му. То приема бюджета на областта предложен от областният управител и само решава кога да заседава, но не по-рядко от веднъж месечно.
(5) Областния съвет координира местното самоуправление и осигурява съчетаването на местните с националните интереси.
(6) Актовете на областните съвети са задължителни за областните управители.
.Гласувай:
2
1


Вълнообразно


1. apostapostoloff - Оставка няма да има!
22.09 07:20
Оставка няма да има, няма да има никакви промени.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: rumen221
Категория: Политика
Прочетен: 363341
Постинги: 390
Коментари: 521
Гласове: 501
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031